Zaloguj
Reklama

Zaburzenia myślenia

Autorzy: Wioleta Chodkowska
Źródło: Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Redakcja naukowa prof. M. Jarema, prof. J. Rabe-Jabłońska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa
Ból głowy
Fot. Pantherstock
Ból głowy
(5)

Zaburzenia myślenia dzielą się na zaburzenia treści, zaburzenia toku myślenia oraz zaburzenia logicznego charakteru myślenia.

Reklama

Do zaburzeń treści zalicza się urojenia, idee nadwartościowe oraz myślenie natrętne. Zaburzenia logiki to myślenie paralogiczne, dereistyczne, myślenie magiczne i ambiwalencja myślenia.

Na zaburzenia toku myślenia składają się zaburzenia tempa, ilości oraz struktury myślenia. Urojenia są to fałszywe przekonania. Wywodzą się z błędnej interpretacji rzeczywistości. Osądy są podtrzymywane mimo dowodów ich nieprawdziwości. Jako urojenia nie mogą być traktowane przekonania powszechnie akceptowane w danej społeczności.

Cechy charakterystyczne urojeń to fałszywość sądu, silne przekonanie o jego prawdziwości i brak podatności na perswazje. Idee nadwartościowe to niezgodne z rzeczywistością przekonania lub poglądy, nieakceptowane w danej społeczności, ale podtrzymywane przez chorego z ogromną pewnością. Może to być również dominujące przekonanie, z którym chory jest niezwykle związany emocjonalnie. Wyznacza to cele życiowe i wpływa na większość działań tej osoby.

Obsesje to powstające wbrew woli chorego, uporczywie nawracające myśli, obrazy, wyobrażenia lub impulsy. Zazwyczaj mają charakter niezgodny z systemem wartości danej osoby.
Myślenie magiczne polega na łączeniu zjawisk w nieracjonalnymi regułami przyczynowo-skutkowymi. Ambiwalencja myślenia objawia się występowaniem sprzecznych myśli i wypowiedzi.
Myślenie dereistyczne to myślenie, które nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Zaburzenia toku myślenia obejmują zaburzenia ilości wypowiedzi - od całkowitego braku komunikacji werbalnej po słowotok.
Zaburzenia tempa myślenia obejmują zarówno spowolnienie jak i nadmierne przyśpieszenie toku myślenia.
Do zaburzeń struktury wypowiedzi zalicza się rozkojarzenie. Często występuje drobiazgowość wypowiedzi, wielokrotne powtarzanie tych samych słów, powtarzanie słów według ich brzmienia, bez logicznego uzasadnienia bądź utrata spójności myślenia i wypowiedzi.

Reklama
(5)
Komentarze