Zaloguj
Reklama

Kontynuacja studiów medycznych dla osób z Ukrainy

Autorzy: Jakub Dróbka
Bezdomni mężczyźni
Fot. Shutterstock
Bezdomni mężczyźni
(0)

Ustawa ma pomóc w podjęciu dalszych studiów medycznych dla osób uciekających przed wojną na Ukrainie.

Reklama

Przyjęcia na studia i kontynuacja studiów

Ustawa wprowadza rozwiązania pomagające uczelniom w przyjmowaniu na kierunki medyczne, uczniów uciekających z Ukrainy. Ustawa zakłada przede wszystkim:

 • a) Umożliwienie polskim uczelniom przyjmowania na studia na podstawie szczególnego przepisu (art. 45) – w celu kontynuacji kształcenia – obywateli polskich i obywateli Ukrainy, będących w dniu 24 lutego 2022 r. studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy, także w szczególnej sytuacji, tj. gdy nie będą oni dysponować dokumentami potwierdzającymi odbywane dotychczas kształcenie. Osobom tym zostaną zaliczone odpowiednie okresy studiowania, po okazaniu dowodów na odbycie nauki przez odpowiednią długość czasu. Niezbędne w tym celu jest złożenie oświadczenia, że w dniu 24 lutego 2022 r. osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia studiowała na określonym roku studiów na danym kierunku i poziomie studiów w uczelni działającej na terytorium Ukrainy i nie dysponuje dokumentami poświadczającymi okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, wydanymi przez tę uczelnię. Następnie uczelnia, w której student ubiega się o przyjęcie, przeprowadza weryfikację osiągniętych efektów uczenia się np. poprzez przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego z danej partii materiału. Zasady przeprowadzania tej weryfikacji ustala uczelnia samodzielnie i są to zasady szczególne, odrębne od tych, które mogły przed 24 lutego 2022 r. obowiązywać w przepisach wewnętrznych uczelni. W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów lub efektach uczenia się uczelnia będzie mogła zobowiązać studenta do ich uzupełnienia m.in. poprzez złożenie określonych egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych na terenie odpowiednich placówek w Polsce.
 • Możliwość dokonania zmian w zasadach rekrutacji (np. terminach rekrutacji, czy liczby studentów na w roku) w roku akademickim 2021/2022 na drugi semestr tego roku oraz na rok akademicki 2022/2023. Pozwoli to uczelniom na bieżące regulowanie kwestii przyjęć na studia. Zmiany te dadzą możliwości m.in. do obniżenia progów punktowych z matury uprawniających do podjęcia studiów w danej uczelni.
 • Możliwość dokonywania do dnia 30 września 2022 r. zmian w regulaminach uczelni, tak, by mogły one dostosować swoje przepisy do przyjęcia osób uciekających przed wojną z Ukrainy.
 • Możliwość zmian przez rektorów terminów sesji dla całych lub wybranych części grup studentów.
 • W roku akademickim 2021/2022 możliwe będzie także prowadzenie na uczelni zajęć łącznie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie niezbędnym do umożliwienia odbywania studiów przez osoby, które w dniu 24 lutego 2022 r. były studentami uczelni działających na terytorium Ukrainy.

Wszystkie te udogodnienia pozwolą na ułatwienie procedur wewnątrzuczelnianych w zakresie przyjmowania osób uciekających z terenów ogarniętych wojną na Ukrainie.

Opłaty za studia

Opłaty za studia dla obywateli Ukrainy: 

 1. Brak opłat na studiach stacjonarnych w języku polskim, który dotyczy obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego nie wcześniej począwszy od 24 lutego 2022 r. oraz Obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy opuścili Ukrainę począwszy od 24 lutego 2024 r.
 2. Program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) dla osób nie znających języka polskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie studiów w języku polskim zakłada dotacje do 18 tys. złotych na semestr, aby przetlumaczyć potrzebne materiały na język polski. Resztę kosztów student ponosić będzie samodzielnie.

Dodatkowo ukraińscy studenci będą mogli ubiegać się o stypendium socjalne czy stypendium rektora dla osób nepełnosprawnych.

Opłaty za studia dla obywateli Polski uczących się na Ukrainie:

 1. Dla uczniów polskich studiujących na takich kierunkach jak: pielęgniarstwo, położnictwo czy inne kierunki medyczne, opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach odpłatnych (niestacjonarnych w języku polskim lub studiach w języku angielskim) będą pobierane
  w wysokości nieprzekraczającej wysokości udokumentowanych przez studenta dotychczas ponoszonych opłat za te studia w uczelni w Ukrainie
  . Jeśli osoba opłaciła już drugi semestr na studiach na Ukrainie, a zrobiła to przed dniem 24 lutego 2022 roku, nie musi uiszczać opłaty za studia w Polsce.

Od 15 marca bieżącego roku dzieli się zgłoszone osoby na: 

 1. Obywateli Ukrainy, którzy posługują się językiem polskim na studia stacjonarne w języku polskim,
 2. Obywateli Ukrainy, którzy nie posługują się językiem polskim, a posługują się językiem angielskim – na studia stacjonarne lub niestacjonarne w języku angielskim,
 3. Obywateli Polski na studia odpłatne w języku polskim lub angielskim (niestacjonarne w języku polskim lub studia w języku angielskim).

Pamiętajmy, że decyzja Ministerstwa nie jest jednoznaczna z przyjęciem na studia, kandydat wciąż musi przejść szereg testów zaproponowanych przez uczelnie, aby kontynuować naukę w kierunku medycznym w Polsce.

Tekst został przetłumaczony na język ukraiński i znajduje się na stronie MZ, pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-dalszych-dzialan-umozliwiajacych-kontynuowanie-studiow-na-kierunku-lekarskim-i-lekarsko-dentystycznym-oraz-innych-medycznych-w-polsce-przez-studentow-ksztalcacych-sie-dotychczas-na-ukrainie

Pod tym samym linkiem można znaleźć także dokładne artykuły i przypisy dotyczące podstawy prawnej danych słów.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze